Lub Ob Hlis Ntuj 26, 2024

To taub thiab tswj Von Willebrand Disease

Von Willebrand Disease (VWD) yog cov feem ntau hereditary los ntshav disorder, cuam tshuam rau ob tug txiv neej thiab cov poj niam. Dua li ntawm nws prevalence, myths thiab uncertainties surround nws tswj thiab tej yam rau lub neej txhua hnub. No comprehensive qhia aims rau demystify VWD, Self insights rau hauv txoj kev kho, txoj kev ua neej kho, thiab txhawb kev pab muaj los ntawm specialized centers xws li cov Hemophilia Outreach Center (HOC) nyob rau hauv ntsuab Bay thiab Wausau.

Taw qhia rau Von Willebrand Disease

Overview of VWD: Txhais, Prevalence, thiab Hom

VWD yog ib tug pub los ntshav disorder, qab hau niam txiv yuav kis tau tus disorder rau lawv cov me nyuam biological 5. Cov neeg uas VWD muaj ib qho teeb meem uas muaj protein ntau nyob rau hauv lawv cov ntshav hu ua von Willebrand factor (VWF) uas pab tswj los ntshav los ntshav 10. Li 75% ntawm cov neeg uas muaj VWD muaj hom 1 thiab tej zaum tsuas yuav tau kho yog muaj cov tsos mob tshwm sim. Hom 2 (nrog rau 2A, 2B, 2M, 2N) thiab Hom 3 muaj ntsis ntxiv rau kev kho mob loj thiab feem ntau yuav tsum tau kho li ob leeg tiv thaiv thiab on-demand therapy.

Cov tsos mob thiab Kev Kuaj Mob: Hom Cim, Kev Tshuaj Ntsuam, thiab Qhov Tseem Ceeb Ntawm Kev Kuaj Thaum Ntxov

Cov tsos mob ntawm VWD muaj xws li nquag nosebleeds, los ntshav rau ib lub sij hawm ntev tom qab tau txais ib tug me txiav, thiab rau cov poj niam, hnyav menstrual los ntshav 5. Kev kuaj thaum ntxov tseem ceeb heev los tswj tus kab mob no thiab tiv thaiv kom tsis txhob muaj teeb meem. Genetic testing no tsis niaj zaus tau nyob rau hauv tag nrho lub teb chaws, tiam sis nws yuav ua tau ib tug zoo cuab yeej rau kev kuaj VWD 3.

Ntshav Kuaj Ntshav Kuaj Von Willebrand Disease

Tseem ceeb tswj tswv yim rau VWD

Nyob nrog VWD: Chaw nyob txoj kev sib tw thiab kev kho nyob rau hauv txhua hnub

Nyob nrog VWD yuav balancing txhua hnub nrog qhov xav tau los ntshav rov. Nws tseem ceeb heev uas koj yuav tsum paub txog koj txwv thiab npaj los kov cov kev huam yuaj sai sai 10. Piv txwv li, tej yam tshuaj uas yuav muaj feem xyuam rau cov ntshav clotting, xws li aspirin, ibuprofen, thiab lwm nonsteroidal los tiv thaiv inflammatory tshuaj (NSAIDs), yuav tsum tau pov tseg 2.

Von Willebrand Disease Treatment: Overview of Treatments, xws li cov tshuaj thiab therapies

Txoj kev kho VWD feem ntau yuav pab nrog ntshav clotting. Desmopressin, ib synthetic hormone, feem ntau yog tus thawj kho rau tswj VWD. Nws controls los ntshav los stimulating lub cev tso ntau tshaj ntawm cov von Willebrand factor 1. Tej zaum, coagulation factor concentrates siv nyob rau hauv nonresponsive cov neeg, rooj plaub ntawm ib contraindication rau desmopressin, los yog hom 2B thiab hom 3 VWD 3.

Kev Kho Mob Ceev: Cov txheej txheem rau tuav los ntshav rov thiab raug mob

Nyob rau hauv rooj plaub ntawm ib los ntshav rov los yog raug mob, nws tseem ceeb heev mus nrhiav kev kho mob tam sim ntawd. Koj tus kws kho mob yuav qhia koj txog qhov zoo tshaj plaws ntawm koj tus vwm VWD thiab qhov loj ntawm koj cov tsos mob.

Txoj kev ua neej thiab Kev Tiv Thaiv

Tsis txhob ua vwm: Kev ua ub no thiab tshuaj kom tsis txhob muaj

Tej yam kev ua ub no thiab cov tshuaj noj yuav tsum tsis txhob tiv thaiv kom tsis txhob los ntshav rov. Piv txwv li, tej yam kev ua si xws li football, hockey, thiab wrestling yuav teeb meem uas raug mob thiab tom qab los ntshav los ntshav 2. Raws li hais ua ntej lawm, tej cov tshuaj uas yuav muaj feem xyuam rau cov ntshav clotting yuav tsum tau pov tseg 2.

Rooj kev ntsuam xyuas rau Von Willebrand Disease
Saib cov .pdf ntawm hemophilia.org

Noj cov zaub mov rau Von Willebrand Disease: Khoom Noj Khoom Haus thiab khoom noj khoom haus uas yuav pab tswj tau cov tsos mob

Thaum tsis muaj kev noj haus rau VWD, tswj ib balanced thiab noj qab nyob zoo noj qab nyob zoo yuav ua rau kom tag nrho cov tsos mob zoo thiab pab tswj cov tsos mob. Iron supplements/hlau hloov txoj kev kho tej zaum yuav tau pom zoo rau cov neeg uas muaj anemia 6.

Kev ua kom ib ce muaj zog thiab VWD: Kev ua kom ib ce muaj zog thiab ceev faj

Kev ua ub no yog ib qho tseem ceeb heev rau tag nrho cov kev noj qab haus huv, tiam sis nws tseem ceeb heev uas yuav tau xaiv cov kev ua ub no yog hais tias koj muaj VWD. Ua luam dej, biking, thiab taug kev yog feem ntau muaj kev ruaj ntseg zoo. Nco ntsoov ncab ua ntej yuav ua kom ib ce muaj zog thiab nrog koj tus kws kho mob tham ua ntej pib ib qho kev ua kom ib ce muaj zog tshiab 2.

Tus neeg xyuas lawv cov ntshav

Mus sij hawm ntev Outlook

Nyob ib lub neej zoo nrog VWD: Tswv yim rau long-term tswj

Dua li ntawm txoj kev sib tw posed los VWD, nws tseem tau ua ib lub neej zoo nrog txoj cai tswj tswv yim. Mus ntsuam xyuas cov kev kho mob hemophilia, adherence los muab tshuaj kho, thiab txoj kev ua neej kho yuav pab tswj tau tus kab mob no. Nws tseem ceeb heev uas yuav tau kawm ntawv rau tsev neeg txog tus kab mob no, raws li lawv kuj yuav raug 2.

Innovations thiab yav tom ntej qhia hauv VWD kho

Tam sim no kho rau VWD, xws li antifibrinolytics, desmopressin, thiab plasma-derived von Willebrand factor (pdVWF) hloov, muaj tau nyob ib ncig ntawm xyoo lawm. Txawm li ntawd los, zoo-ntawm-lub neej kev tshawb fawb li qhia siv kuj qha tau ib qhov teeb meem loj thiab lub cev tab kaum rau cov neeg mob, tshwj xeeb tshaj yog rau cov poj niam 8. Cov emerging therapies muaj vam cia rau kev tswj VWD yav tom ntej.

Hemophilia Outreach Center hauv ntsuab Bay

Tshwj xeeb rau VWD: Hemophilia Outreach Center (HOC)

Hemophilia Outreach Center (HOC) plays ib pivotal luag hauj lwm nyob rau hauv kev pab tshwj xeeb rau cov neeg uas VWD. Muaj ob qhov chaw kho mob nyob rau hauv ntsuab Bay thiab Wausau, HOC yog nplooj siab rau Self comprehensive kev them nyiaj yug thiab kev xaiv tailored rau nws xav tau txhua tus neeg mob. Cov chaw no yog cov neeg ua hauj lwm los ntawm tej kev kho mob uas tshwj xeeb nyob rau hauv los ntshav disorders, ensuring tias cov neeg mob tau txais qhov zoo tshaj plaws.

Muaj ob qhov chaw pub rau ntau accessibility rau cov neeg hla thaj av ntawd, ua rau nws yooj yim rau lawv tau txais cov kev pab uas lawv xav tau. HOC siab rau tus neeg mob kev kawm ntawv, advocacy, thiab innovative kho underscores nws qhov tseem ceeb nyob rau hauv lub zej zog VWD. Yog fostering ib collaborative zov qauv, HOC xyuas kom meej tias cov neeg mob thiab lawv tsev neeg yuav nruab nrog cov kev paub thiab cov chaw muab kev pab tsim nyog los tswj VWD zoo, enhancing lawv lub neej zoo.

Posts tsis ntev los no

Nrhiav txoj cai Hemophilia Kho Center ze koj

Rau cov neeg thiab tsev neeg navigating lub complexities ntawm hemophilia thiab lwm yam los ntshav disorder diagnoses, nrhiav ib qhov chaw kho mob uas muaj comprehensive, personalized care yog paramount. Qhov no in-depth qhia aims rau illuminate txoj kev mus nrhiav txoj cai...

Glanzmann Thrombasthenia: To taub txog koj txoj kev xaiv

Glanzmann Thrombasthenia yog ib tug tsis tshua muaj los ntshav disorder uas necessitates ib nuanced kev saib xyuas thiab tswj. Qhov no qhia tsis zoo xwb elucidates kho tswv yim tab sis kuj underscores qhov tseem ceeb txhawb network muaj los ntawm lub Hemophilia...

Taw qhia txog "HHT Treatment: Koj Yuav Tsum Paub"

Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT), kuj hu ua Osler-Weber-Rendu disease, yog ib tug genetic disorder uas raug rau cov hlab ntsha thiab yuav ua rau muaj teeb meem loj. To taub cov kev kho tam sim no rau HHT tseem ceeb heev rau cov neeg kuaj nrog lub...

Navigating kho mob rau Hemophilia: Ib daim ntawv qhia comprehensive qhia

Hemophilia, ib tug tsis tshua muaj tab sis tseem ceeb los ntshav disorder, yuav tsum tau nuanced to taub thiab specialized zov. Daim ntawv qhia no, leveraging insights ntawm lub Hemophilia Outreach Center (HOC) thiab tam sim no lub koom haum kho mob, muaj ib tug sib sib zog nqus rau tswj hemophilia...

Aging thiab los ntshav Disorders

Raws li peb los ntshav disorder pejxeem lub neej expectancy tseem sawv los ntawd qhov nruab nrab American, peb cov neeg mob yuav tsum to taub tias lawv yuav raug rau tib lub xeev uas muaj tshaj 50% ntawm tag nrho cov neeg Mis Kas tam sim no...

Txhua pluas mov, txhua snack, muaj ib cog!

Saib xyuas koj tus kheej thaum nyob deb ntawm txoj kev seb nyob ntawm txoj kev, tom chaw ua hauj lwm los yog tom tsev kawm ntawv. Ua li cas?  Tam sim no pov thawj qhia tias noj ntau zaub, txiv hmab txiv ntoo, taum, legumes, noob thiab nuts yuav txo qhov uas yuav muaj cardiovascular kab mob, ntshav qab zib, thiab tej...

Kev Tawm