"Genuine passion rau kev saib xyuas zoo"

Nws muaj nws ib txoj kev mob siab rau kev saib xyuas zoo tias sawv daws nyob HOC muaj rau txhua tus neeg mob, thiab rau cov neeg mob cov tsev neeg. Cov kev pab tu peb tau txais los ntawm cov kws tu mob thiab cov kws kho mob rau peb los ntshav disorders yog koj thiab mus tshaj ntawd yog muaj rau peb lwm txoj kev – los pab peb navigate insurance lus nug, muab tswv yim rau kev noj haus thiab qoj, mus tsev ib tug txiav txim zoo nrog zej zog Nights. Kuv thankful heev ua ib feem ntawm ib qhov zoo hemophilia Kho Centers nyob hauv lub teb chaws – hemophilia Outreach Center.